نژاد قفقازی زنبور عسل

نژاد قفقازی زنبور عسل

نژاد قفقازی زنبور عسل، یکی از نژادهایی است که توسط زنبورداران ایرانی بکار گرفته شده است و در این مقاله به نقاط قوت، ضعف، بیماریها و آفات و بهترین مناطق و آب و هوا برای پرورش این زنبور پرداخته می شود